Legislație secundară


Acte normative care reglementeaza activitatea D.S.U.

-ORDIN nr. 62 din 17 aprilie 2014privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă;

-ORDIN nr. 69 din 6 mai 2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

-ORDINUL MSP/MIRA nr. 2011/21386/2007 privind unele masuri în asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca;

-ORDINUL Nr. 277/777 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, aprobata prin Legea nr. 40/2004;

-ORDINUL Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitaliceasca;

-ORDINUL Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;

-ORDINUL Nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si îngrijirile medicale definitive pacientilor aflati în stare critica;

-ORDINUL Nr. 1765 din 22 decembrie 2006 privind arondarea judetelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomica din care fac parte, precum si distantele aeriene si terestre dintre un spital judetean si un anumit centru regional;

-ORDINUL Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii;

-ORDINUL Nr. 1626 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti;

-ORDINUL Nr. 905 din 16 iulie 2009 privind înfiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU);

-ORDINUL Nr. 370 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta;

-Regulament din 12/05/2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;

-ORDINUL Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta;

-Ordinul Comun nr. 330 din 01.03.2013 al MMSC, MAI şi MDRAP pentru aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;

-Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii;

-Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii;

-Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă;

-Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 – 2012;

-Ordin nr. IG 711 / 02.03. 2009 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu;

-Ordinul nr. 1124/IG din 26.05.2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala în ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”;

-Ordinul inspectorului general nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice;

-ORDIN nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta;

-ORDIN nr. 164 din 01/03/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu;

-ORDIN nr. 163 din 28/07/2007 pentru pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor;

-ORDIN nr. 160 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;

-ORDINUL nr. 158 din 22/02/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;

-ORDINUL nr. 132 din 29/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;

-ORDINUL nr. 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;

-ORDINUL nr. 106 din 09/01/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

-ORDINUL nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta;

-ORDINUL nr. 1436 din 18/09/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale;

-ORDINUL nr. 1433 din 15/09/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila;

-ORDINUL Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004;

-ORDINUL Nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare;

-ORDINUL Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale;

-ORDINUL Nr. 440 din 14 iulie 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune;

-ORDINUL Nr. 463 Din 21/07/2004 Privind Modificarea Prescriptiei Tehnice Pt C 4/2- 2003, Editia 1, “Ghid Pentru Proiectarea, Construirea, Montarea Si Repararea Recipientelor Metalice Stabile Sub Presiune”, Aprobata Prin Ordinul Ministrului Economiei Si Comertului Nr. 334/2003;

-ORDINUL Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003;

-ORDINUL Nr. 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive;

-ORDINUL Nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive;

-ORDINUL Nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune;

-ORDINUL Nr. 2132 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii;

-ORDINUL Nr. 2134/460 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii;

-ORDINUL Nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004;

-Anexa la Ordinul nr 254/2005 – LISTA organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii;

-ORDINUL nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;

-Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii;

-Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii;

-ORDINUL Nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu;

-ORDINUL nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste;

-Normativ din 27/06/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97;

-Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren;

-Normativ din 05/06/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena;

-Regulamentul din 22/03/2004 pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale;

-Regulamentul din 22/10/2004 pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale;

-Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii;

-Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale;

-Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare;

-Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice;

-Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze;

-Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii;

-PROTOCOLUL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior;

-ORDINUL nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004 ;

-Ordinul nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică a elevilor;

-O.M.A.I. nr. 290/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 126/2003, aprobate prin Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii nr. 277/777/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Titlului IV din Legea nr. 95/2006, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii publice nr. 2021 din 12.12.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

ORDIN nr. 30 din 15 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

ORDIN nr. 85 din 28 ianuarie 2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

ORDIN nr. 774 din 30 iunie 2016 privind aprobarea finanţării din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii a compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă începând cu 1 iulie 2016

ORDIN nr. 8 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă

ORDIN nr. 202 din 14 decembrie 2016 pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă

Hotarare Comitet Ebola